Ohio State alumni-led startup transforms pediatric healthcare with virtual reality

Miki Toyota   |   Learn More

Miki Toyota, The Lantern, 2023-03-23